راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

 

مجلــه آماده دریافت و بررسی مقالات پــژوهشی می باشد.

مقالات پژوهشی باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

-       دارای عنوان صریح، دقیق و مختصر باشد.

-       چکیده (به زبان فارسی و انگلیسی، حداکثر تا 500 کلمه) شامل: زمینه و هدف، روش بررسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و واژه های کلیدی بین 3 تا 5 واژه باشد. همچنین چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد.

متن اصلی مقاله در برگیرنده بخش های زیر باشد:

زمینه و هدف- در این بخش دانش موجود درباره موضوع و مبانی نظری آن، ضرورت انجام تحقیق و هدف مطالعه مشخص شود.

روش بررسی- در بخش روش بررسی، نوع مطالعه، جامعه پژوهش، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها، ملاحظات اخلاقی و روش های آماری به دقت بیان شود. در این بخش نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

-          در صورت استفاده از روش های تحقیق شناخته شده، ذکر منبع کافی است؛ اما در صورت استفاده از روش های تحقیق جدید، باید اطلاعات کافی داده شود، به طوری که محقق دیگر بتواند براساس اطلاعات ارایه شده، آن روش را اجرا کند.

-          اگر از ابزار و مواد خاصی استفاده شده است، باید کارخانه سازنده و آدرس آن در پرانتز آورده شود.

یافته ها- در این قسمت، از متن، جدول، نمودار و عکس به تناسب برای بیان یافته ها استفاده شود. جداول، نمودارها و ... باید دارای شماره و عنوان کامل و رسا باشد. ضمناً از آوردن جدول هایی که اطلاعات آن در متن به طور کامل آمده است، خودداری شود.

بحث و نتیجه گیری- یافته های مهم تحقیق براساس اهداف ویژه آن به اختصار و با رعایت ترتیب منطقی ذکر و پیرامون آن با استناد به موارد همسان و دگر سان در متون مرتبط بحث شود. اگر فرضیاتی در مطالعه مطــرح شده، تایید و یا رد آن مورد بحث قــرار گیــرد. نتیجه گیری به صورت روشن و در حد یافته های تحقیق و با توجه به محدودیت های مطالعه بیان شود.

تشکر و قدردانی- در این بخش از موسسه تامین کننده بودجه، افراد و سازمان هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در انجام مطالعه و یا نگارش همکاری نموده اند و نامشان به عنوان نویسنده در مقاله نیامده است، تشکر و قدردانی شود.

مقالات به زبان فارسی روان و با رعایت قواعد دستوری نگاشته شود و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل های دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خود داری گردد و در موارد ضروری، معادل لاتین داخل پرانتز جلو کلمه گذاشته شود.

مقالات مروری از نویسندگانی پذیرفته می شود که دارای خبرگی و تالیفات قابل قبول در زمینه مربوط باشند.

از پژوهشگران ارجمندی که مایل هستند مقاله شان در مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست چاپ شود، خواهشمند است نکات ذیل را به هنگام تدوین و ارسال مقاله رعایت فرمایند:

1-       مقــاله بایــد در نــرم افــزار Word با قلم نازنیــن و سـایــز 11 بــرای متـن فارســی و با قلــم Times new Roman بـرای متــن انگلیسی تایپ و بـه صـــورت Online از طـــریق

E-mail: irsen1385@gmail.com

 

ارسال گردد.

2-       منابع براساس ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شود (Vancouver System) برای توضیح بیشتر نحوه نگارش انواع منابع با ذکر مثال ذیلاً آمده است:

مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کامل مقاله. نام مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: شماره صفحات.

مثال مقاله فارسی:

-          فرانوش، محمد و همکاران، «بررسی میزان آلودگی به سرب و برخی از عوامل مرتبط با آن در کودکان 11-6 ساله شهر سمنان در سال 1380، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، تابستان 1382، جلد4، شماره3 و 4.

مثال مقاله انگلیسی:

-          Pettine, M., Casentini, B., Fazi, S., Giovanardi, F., 2007. A revisitation of TRIX for trophic status assessment in the light of the European Water Framework Directive Application to Italian coastal waters. Marine pollution Bulletin, Vol. 24, pp.1413-1426

کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کتاب. شماره چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات

مثال کتاب فارسی:

ترکیان، ایوب، «مهندسی کنترل آلودگی هوا»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 1380، جلد اول، فصل دوم.

مثال کتاب انگلیسی:

-          RUB10, B.2000. Geochemistry of major and trove Elements in sediments of the Riq devigo(NW Spring)

ترجمه کتاب: نام خانوادگی و نام مترجم. نام کامل کتاب. نام خانوادگی و نام مولف کتاب. شماره چاپ . شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات.

پرمن، راجر، یوما، جیمز. ری، مک گیل.(نویسندگان) ارباب، حمیدرضا. (مترجم). «اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی». چاپ اول، تهران: نشر نی 1382.

مطالب کنفرانس: نام خانوادگی و نام نویسنده و یا نویسندگان. عنوان مقاله. اسم کنگره: سال، ماه، روز. نام شهر، کشور.

مثال مطالب کنفرانس:

-          ثقفی- م، شریفی-م، هلجی اسدی- م، «بررسی پتانسیل باد سیاهپوش در استان قزوین برای احداث نیروگاه برق بادی»- پنجمین همایش ملی انرژی، بهار 1384- تهران-ایران.

پایان نامه: نام خانوادگی و نام نویسنده. عنوان کامل پایان نامه. مقطع تحصیلی، نام دانشگاه، سال؛ صفحات

-          مشکینیان، علی، «بررسی و ارزشیابی محیطی و بیولوژیکی میزان غلظت سرب در کارگران خدمات شهری شاغل در یکی از مناطق پر ترافیک تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، 1381؛ صفحات 53 تا 57 و 88 تا 94.

منابع الکترونیک : نام خانوادگی و نام نویسنده. نام مقاله. نام ژورنال، سال انتشار ماه: شماره مقاله. نام سایت اینترنتی. 

مثال منابع الکترونیک:

Sharma, Chhatra Mani, 2003. Effect of Exposure to Aluminum on fish in Acidic water s, see information in: http:www.geocities.com/chhatra-sharma/ecotooxicology.pdf.17p

3-       مقاله به همراه نامه ای با امضای نویسنده یا نویسندگان مقاله ارسال و در آن به روشنی بیان شود که مقاله ارسالی در مجلات دیگر پذیرفته نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز هم زمان به مجله ای دیگر فرستاده نشده است. در ضمن تعهد گردد که تا گرفتن پاسخ نهایی از مجله انسان و محیط زیست مقاله برای نشریه ای دیگر ارسال نخواهد شد.

4-       نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، دانشکده، دانشگاه و یا موسسه محل فعالیت، مرتبه علمی نویسندگان، نشانی کامل و همچنین شماره تلفن، دورنگارو e-mail نویسنده مسئول در صفحه جداگانه آورده شود. نویسندگان باید ترتیب درج اسامی خود را مشخص نمایند.

5-       مسئولیت صحت مطالب چاپ شده از دیدگاه علمی، اخلاقی و حقوقی به عهده نویسنــده (گان) مقاله می باشد.

6-       مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن را برای خود محفوظ می دارد و مقاله های دریافتی و ملحقات آن بازگشت داده نمی شود.

7-       برای آشنایی بیشتر با نحوه تدوین مقالات، نویسندگان محترم می توانند از آخرین شماره مجله استفاده نمایند.

8-       تصمیم گیری نهایی در مورد مقالات در شورای نویسندگان مجله و پس از ارزیابی توسط حداقل سه نفــر داور (که هویتشان مکتوم است) صورت می پذیرد.

نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - پس از پارکینگ طبقاتی - بلوک ۲ آموزشی شماره های دانشکده ۴۴۸۶۱۷۸۴ - ۴۴۸۶۱۷۰۹ - ۴۴۸۶۷۱۷۰ - ۴۴۸۶۷۱۷۱داخلی-۲۷۰۹-۲۷۱۰

مشابهت یابی:

 نشریه انسان و محیط زیست جهت جلوگیری از دریافت مقالات تکراری و تشخیص سرقت علمی مجهز به نرم افزار مشابهت یاب همیاب شرکت سیناوب می باشد. پیشنهاد می گردد نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله اقدام به مشابهت یابی از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب و یا سامانه های معتبر مشابهت یاب نمایند. مقالات ارسالی بنا به تشخیص سردبیر و یا هیأت تحریریه مجله از طریق سامانه همیاب مشابهت یابی می گردند و مستندات مربوطه برای تصمیم گیری در اختیار داوران علمی، سردبیر و هیأت تحریریه قرار می گیرد.

پست الکترونیکی: irsen1385@gmail.com

پایگاه اینترنتی: www.irsen.org

  نویسندگان باید فرم تعارض از منافع را تکمیل و امضا نمایند . برای دریافت فرم اینجا کلیک کنید.

فایل تعهد نامه