اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجید عباس پور طهرانی فرد

مهندسی محیط زیست استاد

abbaspoursharif.ir

سردبیر

دکترمسعود ترابی آزاد

فیزیک دریا استاد

m_azadiau.tnb.ac.ir
0000-0001-9571-8813

اعضای هیات تحریریه

دکتر نعمت الله خراسانی

استاد

khorasanut.ac.ir

دکتر پروین نصیری

مهندسی محیط زیست استاد

parvin.nassirigmail.com

دکتر رضا مرندی

مهندسی محیط زیست دانشیار

reza.marandiyahoo.com

دکتر سید مسعود منوری

مهندسی محیط زیست دانشیار

monavarismyahoo.com

دکترامیرحسام حسنی

مهندسی محیط زیست عضو گروه مهندسی محیط زیست و معاون دانشکده

faculty.srbiau.ac.ir/ah-hasani/fa
ahhassanisrbiau.ac.ir
0000-0003-2569-5446

دکتر نبی الله منصوری

مهندسی محیط زیست استاد

n-mansouri.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
nmansouiringmail.com

دکتر علی اصغر آل شیخ

استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)دانشکده مهندسی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

alesheikhkntu.ac.ir

دکتر مهدی ایران نژاد

استخراج و فرآوری مواد معدنی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.researchgate.net/profile/Mehdi_Irannajad/publications
irannajadaut.ac.ir
0000-0002-5469-084X

دکتر هومان لیاقتی

اقتصاد منابع و محیط زیست استاد پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375526
h-liaghatisbu.ac.ir
0000-0003-0604-6328

ویراستار انگلیسی

زیور طواف زاده

مامایی کارشناس ارشد

zivar2tavafyahoo.co.uk

کارشناس نشریه

رقیه رضایی مقدم آستانه

کارشناس

irsen1385gmail.com
44861709-2710

مریم اسماعیلی علیشاه

کارشناس

maryam.esmaeilygmail.com
- ۴۴۸۶۷۱۷۰ - ۴۴۸۶۷۱۷۱داخلی-۲۷۰۹-۲۷۱۰