اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجید عباس پور طهرانی فرد

مهندسی محیط زیست استاد

abbaspoursharif.ir

سردبیر

دکتر منصور غیاث الدین

مهندسی محیط زیست استاد

m.ghiasseddinyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نعمت الله خراسانی

استاد

khorasanut.ac.ir

دکتر پروین نصیری

مهندسی محیط زیست استاد

parvin.nassirigmail.com

دکتر رضا مرندی

مهندسی محیط زیست دانشیار

reza.marandiyahoo.com

دکتر سید مسعود منوری

مهندسی محیط زیست دانشیار

monavarismyahoo.com

دکترامیرحسام حسنی

مهندسی محیط زیست عضو گروه مهندسی محیط زیست و معاون دانشکده

faculty.srbiau.ac.ir/ah-hasani/fa
ahhassanisrbiau.ac.ir
0000-0003-2569-5446

دکتر نبی الله منصوری

مهندسی محیط زیست استاد

n-mansouri.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
nmansouiringmail.com

ویراستار انگلیسی

زیور طواف زاده

مامایی کارشناس ارشد

zivar2tavafyahoo.co.uk

کارشناس نشریه

رقیه رضایی مقدم آستانه

کارشناس

irsen1385gmail.com
44861709-2710

مریم اسماعیلی علیشاه

کارشناس

maryam.esmaeilygmail.com
- ۴۴۸۶۷۱۷۰ - ۴۴۸۶۷۱۷۱داخلی-۲۷۰۹-۲۷۱۰

فاطمه دیبا

ارشد مهندسی شیمی کارشناس مجله

irsen1395gmail.com
44861709