داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان publons 
Masoud Bijani کشاورزی و محیط زیست  استادیار ترویج و آموزش کشاورزی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.  
محسن احدنژاد روشتی   دانشیار برنامه ریزی شهری- دانشگاه زنجان  
آیدا احمدی مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی مدیریت محیط زیست (HSE)، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی  
اکرم احمدی منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع دانشکده علوم جنگل، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
مژگان احمدی ندوشن ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، آمایش سرزمین گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)  
بهروز ارسطو توسعه پایدار، سیستم اطلاعات جغرافیایی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی  
بهمن یار قلی آب و محیط زیست آب و فاضلاب  
علی ایزدی حقوق محیط زیست دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران  
مریم آزموده معماری و شهرسازی استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی  
سجاد آستانی آمایش سرزمین باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان / دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان  
علی اسدپور معماری و شهرسازی دانشگاه هنر شیراز  
الهام اسراری ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) پیام نور شیراز  
سید سعید اسلامیان آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی آب  
عباس اسماعیلی ساری آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه تربیت مدرس  
حسین اسماعیلی قلزم آمایش سرزمین دانشگاه آزاد اسلامی  
افشین اشرف زاده آب و محیط زیست هیات علمی دانشگاه گیلان  
محمدرضا اشرف زاده تنوع زیستی، توسعه پایدار گروه محیط زیست دانشگاه شهرکرد  
سوسن اصغری مدیریت محیط زیست    
صیاد اصغری انرژی های تجدید پذیر عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی  
حسام اصلانی معماری و شهرسازی دانشگاه هنراصفهان  
وحید اعتماد اکوسیستم ها، منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران  
وحید اعتماد منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع دانشگاه تهران  
هانا اعتمادی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی پژوهشگاه خلیج فارس. استان بوشهر. استادیار گروه محیط زیست  
جابر اعظمی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استادیار  
جابر اعظمی آلودگی خاک آلودگی محیط زیست  
سهیلا آقابیگی منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع دانشگاه رازی  
حسین آقا محمدی سیستم اطلاعات جغرافیایی    
نرجس اکاتی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استادیار گروه محیط زیست دانشگاه زابل  
غلامعباس اکبری کشاورزی و محیط زیست عضو هیئت علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران  
محمد صادق اللهیاری توسعه پایدار عضو هیئت علمی/دانشگاه آزاد اسلامی  
علی امامی میبدی اقتصاد محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی  
جلیل ایمانی تنوع زیستی استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم تحقیقات  
ستاره امانی فر کشاورزی و محیط زیست استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان  
کمال امیدوار آلودگی هوا عضو هیئت علمی دانشگاه یزد  
ملیحه امینی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) گروه علوم و مهندسی محیط زیست ، دانشگاه جیرفت  
بابک امین نژاد رسوب عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد رودهن  
علیرضا انتظاری کشاورزی و محیط زیست استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری  
امیر انصاری آمایش سرزمین دانشگاه اراک  
مجتبی انصاریان حقوق محیط زیست استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور  
فرزام بابایی مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست وانرژی  
محمد باعقیده آلودگی هوا استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری .  
طاهره باقری آب و محیط زیست دانشگاه گنبد  
مسعود باقرزاده کریمی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، مدیریت منابع آب معاون دفتر زیستگاهها و امور مناطق ، سازمان محیط زیست  
ابوالفضل بجانی مدیریت محیط زیست دانشگاه علامه  
حسین بحرینی معماری و شهرسازی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  
محسن برین کشاورزی و محیط زیست عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه  
خدارحم بزی محیط زیست شهری هیات علمی دانشگاه گلستان  
بهار بیشمی آمایش سرزمین جغرافیا و برنامه ریزی توریسم و گردشگری  
شهرام بیک پور آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) Science and Research Branch, Daneshgah Blvd, Simon Bulivar Blvd, Tehran  
سعید بلیانی آب و محیط زیست سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح  
محمدرضا بمانیان معماری و شهرسازی استاد گروه معماری/ دانشگاه تربیت مدرس تهران  
آزیتا بهبهانی نیا آب و محیط زیست، آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه آزاد اسلامی گروه محیط زیست  
بهرنگ بهرامی طراحی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران  
سعید بهزادی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS  
هومن بهمن پور طراحی محیط زیست معماری و شهرساز ی  
امین پاداش ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی استادیار جهاد دانشگاهی شریف  
مریم پازکی مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران  
حجت اله پاشاپور شهرهای پایدار دانشکده علوم پایه، دانشگاه امام علی  
مهدیه پژوهان فر طراحی محیط زیست دانشگاه گلستان  
مریم پناهنده ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، تنوع زیستی پارک علم و فناوری گیلان  
فاطمه پودات پهنه بندی گیاهی، طراحی محیط زیست استادیار و عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه شهید چمران اهواز  
حمیدرضا پورخباز ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی استلدیار دانشگاه بهبهان  
منصور پورنوری حقوق محیط زیست حقوق محیط زیست و حقوق بین الملل  
سید عباس پورهاشمی حقوق محیط زیست حقوق محیط زیست  
مسعود ترابی آزاد فیزیک دریا دانشیار دانشکده علوم وفنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال*(مسوول مکاتبات). https://publons.com/researcher/3146038/masoud-torabi-azad/
حسن ترابی مدیریت منابع آب هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه لرستان  
محمد قاسم ترکاشوند آب و محیط زیست، آمایش سرزمین استاد دانشگاه  
لعبت تقوی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) آلودگی محیط زیست  
علی اکبر تقوایی معماری و شهرسازی دانشیار رشته برنامه ریزی شهری/ دانشگاه تربیت مدرس  
محمد منصور توتونی بیولوژی دریا عضو هیئت علمی  
عبدالرضا ثابت عهد جهرمی فیزیک دریا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
امیرحسین جاوید بیولوژی دریا آلوگی های نفتی https://publons.com/researcher/4827685/amir-h-javid/
علی محمد جعفری اقتصاد محیط زیست عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان  
هادی جعفری آب و محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه شاهرود  
احمد جعفرنژاد چقوشی توسعه پایدار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  
رضا جلیل زاده ینگجه آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) ازاد اهواز  
علی اکبر جمالی سیستم اطلاعات جغرافیایی، محیط زیست حوزه های آبخیز رودخانه ها دانشیار گروه جی آی اس و آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد  
رضا جهانشاهی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان  
سید اکبر جوادی منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
ابراهیم جواهری زاده توسعه پایدار دکتری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی  
سید علی جوزی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
اسماعیل چراغی اقتصاد محیط زیست مربی رشته اقتصاد صنایع  
عاطقه چمنی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشگاه ازاد اسلامی  
محمد حاج آقا زاده آلودگی هوا عضو هیئت علمی دانشگاه علومپزشکی ارومیه  
رضا حاجی سید محمد شیرازی آب و محیط زیست استاد دانشگاه  
علیرضا حاجی ملا علی کنی انرژی های تجدید پذیر استادیار، دانشکده محیط‌زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران  
احمد حامی   مدیر گروه فضای سبز شهر تبریز  
سارا حامدزاده فیزیک دریا دانشگاه آزاد  
محسن حبیبی معماری و شهرسازی استاد دانشگاه تهران  
رخشاد حجازی اقتصاد محیط زیست عضو هیات علمی  
علی عباس حیدری اقتصاد محیط زیست استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه  
معصومه حیدری آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) هیئت علمی دانشگاه ازاد سنندج  
نیما حیدرزاده آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استادیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران  
امیرحسام حسنی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست و انرژی علوم تحقیقات https://publons.com/researcher/3129880/amir-hessam-hassani/
مجتبی حسینی مدیریت منابع آب دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان  
اعظم السادات حسینی الهاشمی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه ازاد اسلامی اهواز  
نسرین حسن زاده آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، امنیت غذایی استادیار گروه محیط زیست/دانشگاه ملایر  
علی حسین زاده کاشان توسعه پایدار هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع  
کتایون حق وردی کشاورزی و محیط زیست، منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع دکترای تخصصی جنگل داری عضو هیات علمی واحد سواد کوه استادیار پایه 8  
هدا حلاج زاده آب و محیط زیست هیات علمی دانشگاه گیلان  
فرهاد حمزه ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی گروه جغرافیا ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
امین خادمی آمایش سرزمین، طراحی محیط زیست استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر  
مهدی خاکزند طراحی محیط زیست داتنشکده محیط زیست دانشگاه تهران  
شهریار خالدی کشاورزی و محیط زیست جغرافیای طبیعی ـ دانشکده علوم زمین ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران ـ ایران  
احمد خدادادی مدیریت پسماند دانشگاه تربیت مدرس  
سمیرا خدیوی   عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن  
محمدامین خراسانی توسعه پایدار دانشگاه تهران  
شهرزاد خرم نژادیان آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دماوند  
مهدی خزایی سیستم اطلاعات جغرافیایی دکتری اقلیم شناسی ، جغرافیا  
حسن خسروی منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران  
صادق خلیلان اقتصاد محیط زیست هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس  
اولیاقلی خلیلی پور تنوع زیستی دانشگاه تهران  
عباس خمسه توسعه پایدار عضو هیات علمی دانشگاه  
مصطفی خواجه حسنی رابری اقتصاد محیط زیست دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان  
ّبیژن خواجه نوری توسعه پایدار دانشگاه شیراز  
روح الله خوشخو انرژی های تجدید پذیر دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
زهرا خوشنود آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، بیولوژی دریا استادیار گروه ارشد زیست شناسی. دانشگاه ازاد اسلامی. واحد دزفول  
احمد میرزا کوچک خوشنویس مدیریت منابع آب مدرس دانشگاه تهران/ رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور  
حسن دارابی توسعه پایدار دانشگاه تهران  
تورج دانا مدیریت محیط زیست عضو گروه HSE  
فرهاد دبیری حقوق محیط زیست استادیار/ دانشگاه علوم و تحقیقات  
فرهاد دبیری حقوق محیط زیست مدیر گروه ارشد و دکتری حقوق محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه علوم و تحقیقات  
علی دریابیگی زند آلودگی خاک آلودگی خاک ، آب ، فاضلاب و پسماند  
احسان دریکوند آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر  
سیده سولماز دشتی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، آمایش سرزمین دانشیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.  
مهدی دشت بزرگ آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/3921531/mehdi-dashtbozorg/
سیده سولماز دشتی آمایش سرزمین دانشیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران  
محمد دلنواز آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) هیئت علمی/ دانشگاه خوارزمی  
غلامرضا دین پناه مدیریت محیط زیست استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری  
امیر حسین دوامی مدیریت پسماند مدیر گروه رشته مدیریت محیط زیست دانشکاه آزاد واحد اهواز  
زهرا ذاکرالحسینی آب و محیط زیست The University of British Columbia  
کیانوش ذاکر حقیقی شهرهای پایدار هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان  
وحید ریاحی مدیریت محیط زیست دانشگاه خوارزمی  
بهناز راحلی نمین اقتصاد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر و دانشگاه پیام نور گالیکش  
مریم رباطی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استادیار  
حسن رجبی آلودگی صدا، مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای  
سیده هدی رحمتی  
استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
https://publons.com/researcher/4866716/seyedeh-hoda-rahmati/
اکبر رحیمی آمایش سرزمین استادیار گروه مهندسی فضای سبز/ دانشگاه تبریز  
راضیه رحیمی آمایش سرزمین استادیار گروه محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
سینا رزاقی اصل شهرهای پایدار هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی  
نوالدین رستمی محیط زیست حوزه های آبخیز رودخانه ها دانشگاه ایلام  
سمیه رستم زاده منصور فلزات سنگین دانشگاه تهران  
فرحناز رشیدی آمایش سرزمین استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
یوسف رشیدی آلودگی هوا استادیار گروه فناوری های محیط زیست دانشگاه شهیدبهشتی تهران  
حسن رضایی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان  
حسن رضایی شهرهای پایدار، کشاورزی و محیط زیست مدرس دانشگاه افسری امام علی  
سحر رضایان مدیریت محیط زیست استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود  
حامد رضاخانی مقدم آب و محیط زیست اردبیل  
حسن رضائی آلودگی صنعتی دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
کامران رضائی توابع آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر هئیت علمی دانشگاه تهران  
محمد رضوانی آمایش سرزمین استادیار، گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران  
حامد رفیعی اقتصاد محیط زیست استاد  
مریم رفعتی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، فلزات سنگین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
امین رمضانی انرژی های تجدید پذیر گروه برق کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.  
مهدی رمضانی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، تنوع زیستی عضو هیات علمی علوم و تحقیقات  
علی روحانی حقوق محیط زیست دانشگاه یزد  
صبا زاده حیدر آمایش سرزمین دانشگاه پیام نور  
علی زارع حقوق محیط زیست استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران  
سحر زارعی   دکتری حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران  
رفعت زارع بیدکی منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع دانشگاه شهرکرد  
نرگس زارع دار ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
محمد علی زاهد آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشگاه خوارزمی  
محمدرضا یزدانی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استادیار گروه بیابانزدایی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان  
مهرداد زرافشار منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع استادیار مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس  
اردوان زرندیان مدیریت محیط زیست استادیار پژوهشکده توسعه پایدار تهران  
مژگان زعیم دار مدیریت محیط زیست مدیرگروه آلودگیهای محیط زیست دانشگاه ازاد تهران شمال-استادیار  
عباسعلی زمانی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه زنجان  
روزبه زمانیان معماری و شهرسازی گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، تهران، ایران  
مهدی زندیه معماری و شهرسازی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی قزوین  
مهدی زنگنه آمایش سرزمین استادیار دانشگاه سبزوار  
رومینا سیاح نیا مدیریت محیط زیست عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران  
محمدرضا ساریخانی کشاورزی و محیط زیست عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز  
سمانه سالک   دانشگاه الزهرای تهران  
احمد سام دلیری ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی مدیر گروه رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی  
مهدی سیاهی انرژی های تجدید پذیر گروه برق قدرت وکنترل، دانشکده مکانیک،برق و کامپیوتر، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران.  
سهیل سبحان اردکانی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان https://publons.com/researcher/4154050/alireza-mirzahosseini/
غلامرضا سبزقبائی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، آمایش سرزمین استادیار گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان  
محمدصادق سخاوت جو آلودگی هوا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  
عیسی سراغی شهرهای پایدار مدرس دانشگاه  
فرهنگ سرشکی اقتصاد محیط زیست دانشیار گروه مهندسی معدن-دانشگاه شاهرود  
رحیم سرور توسعه پایدار استاد  
مسعود سلطانی نجف آبادی کشاورزی و محیط زیست موسسه اصلاح نهال و بذر کرج  
امیر سیه سرانی فیزیک دریا سازمان هواشناسی  
کیانوش سوزنچی طراحی محیط زیست، محیط زیست شهری استادیار گروه معماری/ دانشگاه تربیت مدرس  
کامران شایسته مدیریت محیط زیست مدیر گروه محیط زیست دانشگاه ملایر  
حبیب شاه حسینی شهرهای پایدار، معماری و شهرسازی گروه معماری منظر، دانشگاه آزاد تبریز  
سیدمحمد شبیری کشاورزی و محیط زیست دانشگاه پیام نور  
سید محمد شبیری مدیریت محیط زیست عضو هیئت علمی و دبیر شورای تخصصی رشته آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور  
شیرین شیرازیان حقوق محیط زیست استادیار و عضو هیأت علمی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران  
فرهاد شیرانی اقتصاد محیط زیست عضو هیات علمی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
سعید شربتی فیزیک دریا دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
علی شرقی معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران  
علی شرقی طراحی محیط زیست معماری و شهرسازی  
علی شعبانی کشاورزی و محیط زیست، هوش مصنوعی دانشگاه فسا  
مهدی شعبان زاده اقتصاد محیط زیست دانشگاه تهران  
اندیشه شیعه بیگی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استاد/دانشگاه علوم تحقیقات  
اندیشه شیعه بیگی انرژی های تجدید پذیر استادیار، دانشکده محیط‌زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران  
بابک شکیبانیا مدیریت محیط زیست دانشگاه ازاد رشت  
بهمن شمس تنوع زیستی استادیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات  
علی اکبر شمسی پور آمایش سرزمین استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران  
سجاد شمشیری مدیریت محیط زیست مربی گروه فضای سبز دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی  
حبیب شهبازی مدیریت محیط زیست عضو هییت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی  
افشین شوکتی پورثانی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) سازمان انرژی هسته ای  
محمدحسین صیادی اناری آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه بیرجند  
محمدحسین صیادی اناری آلودگی خاک، آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) گروه محیط زیست دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی بیرجند  
پروین صادقی بیولوژی دریا هیئت علمی دانشگاه  
صادق صالحی مدیریت محیط زیست    
نسیم صحرائی نژاد طراحی محیط زیست، معماری و شهرسازی عضو گروه مهندسی طراحی محیط زیست  
مسعود صیدگر بیولوژی دریا عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور  
محسن صفاریان شهرهای پایدار هیات علمی دانشگاه پیام نور  
مهسا صفری پور آمایش سرزمین استادیار، گروه کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران  
مهسا صفری پور آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، مدیریت محیط زیست استادیار دانشگاه پیام نور  
حمیدرضا صمدلویی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشگاه صنعتی شاهرود  
محمد حسن طالبیان معماری و شهرسازی دانشکده میراث فرهنگی  
سبحان طیبی حقوق محیط زیست دانشگاه ازاد اسلامی علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی  
فاطمه طباطبایی یزدی تنوع زیستی، مدیریت محیط زیست هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
سحر طبیبیان آب و محیط زیست، اقتصاد محیط زیست عضو هیات علمی  
عباس طرهانی حقوق محیط زیست اداره کل منامبع طبیعی خراسان رضوی  
نیلوفر عابدین زاده پسماند عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی  
سیما عباسی مدیریت محیط زیست دانشگاه پیام نور  
مجید عباسپور طهرانی فرد مدیریت محیط زیست هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف https://publons.com/researcher/3035766/madjid-abbaspour/
نادیا عباس زاده تهرانی محیط زیست شهری، مدیریت محیط زیست عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا- وزارت علوم , فناوری و تحقیقات.  
پویان عباسی مائده آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشجوی دکتری مهندسی عمران خاک و پی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی* (مسئول مکاتبات) .  
اشکان عبدالی انرژی های تجدید پذیر هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات  
محمدعلی عبدلی پسماند عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه تهران  
عبدالنبی عبده کلاهچی محیط زیست شهری عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری  
ملیحه عرفانی اکوسیستم ها، منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع عضو هیات علمی گروه محیط یست دانشگاه زابل  
سید یوسف عرفانی فرد کشاورزی و محیط زیست عضو هیات علمی بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه شیراز  
زهرا عزیزی سیستم اطلاعات جغرافیایی علوم و تحقیقات تهران  
ولی الله عزیزی فر ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، محیط زیست حوزه های آبخیز رودخانه ها هیت علمی  
الهه عسگری سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه حکیم سبزواری  
محمد عطایی   استخراج معدن  
مژگان سادات عظیمی منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع استادیار گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
حمید رضا عظمتی طراحی محیط زیست معماری و شهرسازی  
هادی علیپور تنوع زیستی دانشگاه ارومیه  
مرضیه علی خواه اصل منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع استادیار گروه محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور تهران  
مرضیه علیخواه اصل منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
افشین علیزاده گونه های جانوری دانشگاه تهران  
محمدرضا علمی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی هیئت علمی دانشگاه یزد  
افروز علی محمدی منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع استادیار دانشگاه پیام نور تهران واحد فیروز کوه .  
سید جلیل علوی منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع دانشگاه تربیت مدرس  
سید کاظم علوی پناه سیستم اطلاعات جغرافیایی عضو هییت علمی گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تهران  
مریم عمادی جمالی بیولوژی دریا، تنوع زیستی دانشگاه پیام نور - واحد بابل  
فاطمه عین االهی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) گروه محیط زیست. دانشگاه زابل  
علی اکبر عنابستانی سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه فردوسی مشهد  
جمشید عینالی   دانشیار جغرافیای دانشگاه زنجان  
ساناز غازی انرژی های تجدید پذیر دانشکاه آزاد اسلامی واحد پرند  
میترا غفاری آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه تربیت مدرس تهران  
صالح غفاری چراتی آب و محیط زیست، حقوق محیط زیست استادیار دانشگاه مازندران  
حمید غلامی منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع هئیت علمی دانشگاه هرمزگان  
شعبانعلی غلامی آب و محیط زیست استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور  
صیاد غلامی ایمنی زیستی سازمان دامپزشکی  
یونس غلامی محیط زیست شهری دانشگاه کاشان  
یونس غلامی معماری و شهرسازی هیات علمی  
مهدی فاطمی معماری و شهرسازی عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)  
مهدی فتح آبادی آب و محیط زیست استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه  
علی فخیمی وکیلی پسماند، مدیریت محیط زیست مهاب قدس/ کارشناس محیط زیست  
آزیتا فراشی توسعه پایدار گروه محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد  
فروغ فرساد آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) عضو هیات علمی  
پروین فرشچی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست  
الهام فروتن سیستم اطلاعات جغرافیایی، منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
محمد علی فیروزی سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه شهید چمران اهواز  
علی فقیه حبیبی حقوق محیط زیست عضو هیات علمی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی  
هدایت فهمی آب و محیط زیست مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا  
صادق قاسمی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) مدرس گروه محیط زیست دانشگاه آزاد واحد اهواز  
مهدی قاسمی پسماند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل  
جواد قاسم زاده بیولوژی دریا هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
منصوره قائنی بیولوژی دریا، شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اهواز  
محمود قدیری محیط زیست شهری دانشگاه پیام نور  
فرشید قربانی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استادیار دانشکده منابع طبیعی کردستان  
مهدی قربانیان اله آباد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  
افشین قشلاقی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه صنعتی شاهرود  
زهرا قلیچی پور اکوسیستم ها عضو هیات علمی/ دانشگاه حکیم سبزواری  
عبدالحمید قنبران معماری و شهرسازی استادیار دانشگاه شهید رجایی  
میترا قنبرزاده هوش مصنوعی استادیار/ پژوهشکده بیمه  
محمد رضا کارآموز راوری آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته  
فاطمه کاراندیش آب و محیط زیست دانشگاه زابل  
نرگس کارگری ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان  
علی کاظمی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) آلودگی محیط زیست  
سهیلا کاغذیان اقتصاد محیط زیست استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه  
سعید کامیابی شهرهای پایدار دانشگاه آزاد اسلامی  
مهرداد کیانی آمایش سرزمین دانشگاه پیام نور  
مریم کیانی صدر ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی استادیار گروه محیط زیست، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران  
مراد کاویانی راد ایمنی زیستی دانشگاه خوارزمی  
کورش کاوسی پهنه بندی گیاهی مهاب قدس  
محمد کاوسی کشاورزی و محیط زیست گروه توسعه کشاورزی و روستایی دانشگاه گیلان  
مختار کرمی کشاورزی و محیط زیست استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری  
داریوش کریمی حقوق محیط زیست استادیار علوم تحقیقات  
سعید کریمی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی دانشگاه تهران  
حسن کریم زادگان اقتصاد محیط زیست رئیس موسسه پژوهشی اقتصادمحیط زیست  
محمد کریمی زارچی توسعه پایدار، مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  
یحیی کوچ منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع Tarbiat Moddares University  
عماد کوچکنژاد بیولوژی دریا عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی  
علی گلی مدیریت محیط زیست دانشگاه شیراز  
کامران لاری فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
مریم لاریجانی توسعه پایدار پیام نور تهران  
اکرم الملوک لاهیجانیان آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، مدیریت محیط زیست دانشیار  
فرهاد لشگرارا امنیت غذایی، کشاورزی و محیط زیست استاد دانشگاه  
مهران لقمانی بیولوژی دریا ذانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار  
نغمه مبرقعی دینان ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی استادیار گروه طراحی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی تهران  
مسعود مجرب ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی استادیار دانشگاه تهران گروه زمین شناسی  
غلامرضا مجردی آب و محیط زیست، کشاورزی و محیط زیست عضو هیات علمی- دانشگاه زنجان  
محمد محبی اقتصاد محیط زیست دانشکده مدیریت دانشگاه هرمزگان  
علی محقر توسعه پایدار استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران  
شیوا محمدیان خراسانی آب و محیط زیست موسسه تحقیقات آب  
مهران محمدیان فضلی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زنجان  
حمیدرضا محمدی بهزاد آب و محیط زیست دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران  
مینا محمدی پسند فیزیک دریا گروه فیزیک دریا، مؤسسه زئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران  
مریم محمدی روزبهانی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  
مرجان محمدزاده طراحی محیط زیست دانشگاه گرگان  
حسین مدی اکوسیستم ها، توسعه پایدار عضو گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشکده معماری و شهر سازی  
علی میرابی رسوب دانشیار شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه شیمی، قائم شهر، ایران  
حسن مرادی چشمه بیگی انرژی های تجدید پذیر عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.  
ثمر مرتضوی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه ملایر  
سید ابوقاسم مرتضوی اقتصاد محیط زیست هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس  
روح اله میرزایی تنوع زیستی هیات علمی  
سید علیرضا میرزاحسینی انرژی های تجدید پذیر، مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران https://publons.com/researcher/4154050/alireza-mirzahosseini/
غلامرضا میرزاوند آب و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، دزفول، ایران  
مهسا میرسلامی معماری و شهرسازی مدرس دانشگاه آزاد قزوین و دانشگاه علامه دهخدا  
سید حامد میرکریمی آمایش سرزمین دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
ملیحه مزین آب و محیط زیست هیات علمی  
پویا مشیری مدیریت محیط زیست مدیر اجرایی  
محمود مشعل آب و محیط زیست، مدیریت منابع آب دانشگاه تهران  
حسین مصطفوی آب و محیط زیست استاد، دانشگاه شهید بهشتی  
مریم مصلحی منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان  
فهیمه معتضدیان معماری و شهرسازی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، تهران، ایران  
مرتضی معدنی پور کرمانشاهی منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع رئیس اداره نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی  
علی اصغر معصومی اکوسیستم ها موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع  
مظاهر معین الدینی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) آلودگی محیط زیست  
مینا مکی آل آقا آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) 3) استادیار گروه محیط زیست واحدرودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران  
علیرضا میکائیلی تبریزی آمایش سرزمین، طراحی محیط زیست گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
بیژن ملکی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی  
سعید ملکی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، شهرهای پایدار استاد دانشگاه شهید چمران اهواز  
محمد حسن ملکی توسعه پایدار استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم  
آرش ملکیان اکوسیستم ها دانشگاه تهران  
سید مسعود منوری آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات  
محمدرضا مهراسبی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زنجان  
حسام الدین مهرفر فیزیک دریا دانشگاه آیت ا... بروجردی، گروه فیزیک، بروجرد، ایران  
مستانه مهندسی نمین فیزیک دریا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد  
میثم مولوی توسعه پایدار دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه  
کوروش مومنی شهرهای پایدار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران  
سعید نادری تنوع زیستی عضو هیت علمی دانشگاه گیلان  
مرتضی نادری گونه های جانوری دانشگاه اراک  
کمال الدین ناصری طراحی محیط زیست، منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع عضو هیئت علمی، دانشگاه فردوسی مشهد  
کمال الدین ناصری اکوسیستم ها، منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد  
رضا نجاری مدیریت محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
عبدالکاظم نیسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه جندی شاپور اهواز  
آزاده نصر مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران  
پروین نصیری   استاد مهندسی محیط زیست https://publons.com/researcher/3041518/parvin-nassiri/
تورج نصرآبادی آب و محیط زیست استادیار دانشگاه تهران  
باقر نظامی آب و محیط زیست، تنوع زیستی هیئت علمی  
جمیله نظری منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع دانش اموخته دکتری  
یزدان نقدی اقتصاد محیط زیست استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه  
سامان نیک مهر آب و محیط زیست استاد دانشگاه کردستان  
سارا نهیبی طراحی محیط زیست مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست https://publons.com/researcher/4450284/sara-nahibi/
فرزاد نوابخش ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک - رشته تخصصی دکترای جامعه شناس  
روح اله نوری آب و محیط زیست استادیار دانشگاه تهران  
سهیلا نوری پهنه بندی گیاهی آبخیز داری و مرتع  
یونس نوراللهی انرژی های تجدید پذیر دانشکده علوم و فنون نوین - دانشگاه تهران  
مهرنوش نوروزی اکوسیستم ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن  
مهرداد هادی پور مدیریت محیط زیست مدیر گروه محیط زیست دانشگاه اراک  
سید آرمین هاشمی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
سید حسین هاشمی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
سید علی اکبر هدایتی آب و محیط زیست، آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
افشین هنربخش مدیریت منابع آب دانشگاه شهرکرد  
حسن هویدی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه تهران  
فرهاد هوشیاری پور آب و محیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
سید محمد واعظ موسوی منابع طبیعی و جنگلداری و مراتع هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
محمد حسن وحید نیا سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات  
هادی ویسی کشاورزی و محیط زیست پژوهشکده علوم محیطی- دانشگاه شهید بهشتی  
فرزاد ویسانلو اقتصاد محیط زیست دانشگاه آزاد سلامی واحد بروجرد  
الهام یوسفی مدیریت محیط زیست دانشگاه بیرجند  
صالح یوسفی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، محیط زیست حوزه های آبخیز رودخانه ها سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  
داریوش یوسفی کبریا پسماند دانشگاه نوشیروانی بابل  
علیرضا وفایی نژاد سیستم اطلاعات جغرافیایی عضو هیات علمی